Nov 132015
 

Το Νερό ως  φυσικός πόρος διαδραματίζει κρισιμότατο ρόλο, καθώς επηρεάζει κι επηρεάζεται από τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η χρηστή διαχείριση και προστασία του διασφαλίζει στο διηνεκές τη συνέχιση των ευεργετικών του επιδράσεων. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών, συμμεριζόμενο την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για αειφορική διαχείριση του Νερού, συμπεριέλαβε στο εκπαιδευτικό έργο του την ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την καλλιέργεια  συνεργασιών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας μέσω του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. με τίτλο: «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Για τις σχολικές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017 προτίθεται το Κέντρο μας να εντάξει στο προαναφερόμενο Δίκτυο μαθητικές ομάδες από Σχολικές Μονάδες της Επικρατείας.  Εκείνα τα σχολεία, λοιπόν, που εκπονούν πολύμηνα προγράμματα Π.Ε. με θέμα το νερό κι επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυό μας, προσκαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση ένταξης και να την υποβάλουν, μέχρι τις 10-12-2015, i)αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@kpe-edess.pel.sch.gr) και ii) στη συνέχεια μέσω του/της Υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πρωτότυπα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με το συμβατικό ταχυδρομείο. Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο  σχεδίου  του ομοθεματικού με το σχετικό Δίκτυο πολύμηνου εκπαιδευτικού προγράμματός τους, όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν (πολύμηνα σχολικά προγράμματα) ή στο Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας (PROJECT Α΄ Λυκείου). Στα σχολεία που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν από το Κέντρο μας συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας τους με αυτό.

Στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε.: «Νερό και Βιώσιμη ανάπτυξη», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των σχολείων του Δικτύου θα τύχουν υποστήριξης στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους, είτε με παρακολούθηση θεματικών σεμιναρίων, στα οποία και θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα σε σχέση με αιτούντες εκπαιδευτικούς μη μέλη, είτε με την αποστολή σε αυτούς  κατάλληλου έντυπου ή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, είτε ακόμη με τη συνεχή ενημέρωσή τους μέσα από τον ιστοχώρο ( http://kpe-edess.pel.sch.gr ) και τα ιστολόγια του Κ.Π.Ε. Έδεσσας Γιαννιτσών .

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητικές ομάδες των σχολείων που είναι ενταγμένα στο Δίκτυο προηγούνται έναντι των υπολοίπων σε ενδεχόμενη αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά  προγράμματα του Κέντρου.

Προτείνεται  οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των μαθητικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο να αποστείλουν στο τέλος του σχολικού έτους στο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών έκθεση πεπραγμένων για το πρόγραμμα/ ερευνητική εργασία. Σε αυτήν αναμένεται να γίνει ιδιαίτερη μνεία στις δράσεις διάχυσης προς την τοπική κοινωνία των αποτελεσμάτων/τεχνημάτων που προέκυψαν. Η ανωτέρω παρότρυνση έχει ως απώτερο στόχο την  ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού αναφορικά με τη χρηστή διαχείριση του Νερού, δίδοντας προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό έργο και αναδεικνύοντας τον εμπλεκόμενο μαθητή σε ενεργό πολίτη.

Για να δείτε την πρόσκληση και την αίτηση πατήστε εδώ

 Posted by at 10:57 am
Nov 132015
 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας-Γιαννιτσών, οραματιζόμενο το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθαρό, υγιές και αειφορικό, καθώς και τους ανθρώπους που βιώνουν μέσα σε αυτό να είναι περιβαλλοντικά γραμματισμένοι και μεταξύ τους αλληλέγγυοι -στο παρόν και διαχρονικά στο μέλλον-, καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων της επικράτειας να συμμετάσχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΘΔΠΕ) Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… «άχρηστα» κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε α) ομάδες μαθητών που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίησή τους, β) ομάδες μαθητών που συμμετείχαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά στο συγκεκριμένο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΘΔΠΕ) να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους.

Τα σχολεία που προτίθενται να ανταποκριθούν στην παραπάνω πρόσκληση για  να συμμετάσχουν ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο θα συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί και θα την υποβάλλουν μέχρι τις 10-12-2015 στο ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών i)αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@kpe-edess.pel.sch.gr) και ii) στη συνέχεια μέσω του/της Υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πρωτότυπα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με το συμβατικό ταχυδρομείο. Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο  σχεδίου  του ομοθεματικού με το σχετικό Δίκτυο πολύμηνου εκπαιδευτικού προγράμματός τους, όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν (πολύμηνα σχολικά προγράμματα) ή στο Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας (PROJECT Α΄ Λυκείου). Στα σχολεία που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν από το Κέντρο μας συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας τους με αυτό.

Για να δείτε την πρόσκληση κια την αίτηση του ΚΠΕ πατήστε εδώ

 Posted by at 9:40 am
Nov 132015
 

Η ανταλλακτική βιβλιοθήκη δεν είναι μια καινούρια ιδέα. Εδώ και καιρό λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, βιβλιοθήκες, όπου ο καθένας μπορεί να αφήσει το βιβλίο του και να πάρει κάποιο άλλο. Τα βιβλία έτσι ταξιδεύουν από χέρι σε χέρι και ζουν μια καινούρια ζωή, αντί να παραμένουν στο ράφι.

Στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2011, οι αρχιτέκτονες Ειρήνη – Αιμιλία Ιωαννίδου και Ελευθέριος Αμπατζής  δημιούργησαν μια μοντέρνα κατασκευή που στεγάζει ανταλλακτικές βιβλιοθήκες, η οποία τοποθετήθηκε σε διάφορα σημεία της χώρας. Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί της, «στόχος της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης είναι η προαγωγή αισθήματος κοινωνικής προσφοράς και αλληλεπίδρασης. Επιχειρεί να διαμορφώσει τον δημόσιο χώρο αισθητικά και ταυτόχρονα υπόσχεται πολιτιστική και εκπαιδευτική επιμόρφωση

Σε μια ανταλλακτική βιβλιοθήκη μπορεί να αφήσει κανείς εκτός από βιβλία, σχολικά βοηθήματα, κόμικ, περιοδικά, εφημερίδες, λευκώματα, ταξιδιωτικούς οδηγούς, παραμύθια, τετράδια, ατζέντες, CD με e-books, ακόμα και παιχνίδια, παζλ, χάρακες, μολυβοθήκες. Ο κάθε επισκέπτης αφήνει κάτι και παίρνει κάτι άλλο, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν, μεταξύ άλλων, και οι εξής ανταλλακτικές βιβλιοθήκες :

  1. Κηφισιά, στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη & Λεβίδου πάνω στο πεζοδρόμιο.
  2. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στην είσοδο επί της Λεωφόρου Συγγρού 107-109.
  3. Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι.
  4. Πλατεία Αγοράς στα Χανιά.
  5. Πλατεία Σούδας στα Χανιά.
  6. Πλατεία Κουνουπιδιανών στα Χανιά.
  7. Πλατεία Δικαστηρίων στα Χανιά.

Πρόταση και παρότρυνση της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών είναι ο  κατάλογος με τις  παραπάνω  βιβλιοθήκες να εμπλουτιστεί, αφού κάθε σχολείο μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ανταλλακτική βιβλιοθήκη, παράλληλα ή ξεχωριστά με την τυπική βιβλιοθήκη του σχολείου και σε συνεργασία με τον τοπικό δήμο. Η βιβλιοθήκη αυτή μπορεί να φιλοξενείται σε κεντρική θέση στο σχολείο ή σε «πέρασμα» της πόλης. Έτσι προωθείται τόσο η έννοια της επαναχρησιμοποίησης, όσο και η συμμετοχή των μαθητών σε μία ιδέα κοινωνικής αλληλοπροσφοράς, η οποία συνδυάζει την προαγωγή της μεταξύ των μαθητών επικοινωνίας, με την ενίσχυση του επιστημονικού, περιβαλλοντικού και πολιτισμικού γραμματισμού τους  .

Για περισσότερες ιδέες και πληροφορίες: http://vivliothiki.org  ή στο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών (κα Καραδήμου τηλ. 23810 51337 και mail@kpe-edess.pel.sch.gr )

 Posted by at 9:35 am