Αξιολόγηση

 

     Η όποια μορφή αξιολόγησης της όλης προσπάθειας των σχολικών προγραμμάτων, που γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι μια εσωτερική διαδικασία- μια μέθοδο – της παιδαγωγικής ομάδας και της σχολικής μονάδας. Είναι μια διαδικασία ανάδρασης – ανατροφοδότησης κατά την οποία ελέγχονται κατά πόσο εύστοχοι και επιτυχημένοι ή όχι είναι οι στόχοι, η επίτευξη της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης, η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, η γενική  πορεία και κρίνονται τα αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ταυτίζεται με έλεγχο από οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος. Αναφέρετε δηλαδή αποκλειστικά στη διαδικασία βελτιστοποίησης του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού αποτελέσματος και πραγματοποιείται μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

     Η αξιολόγηση διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής :

- Η αρχική αξιολόγηση που γίνεται στην έναρξη του προγράμματος για να διαπιστωθεί το σχετικό με το θέμα υπόβαθρο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των  μαθητών και ταυτόχρονα να καταγραφεί το ενδιαφέρον τους

- Η διαμορφωτική αξιολόγηση που γίνεται κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος για να διαπιστωθεί ο βαθμός απόκλισης ή ποσοστό επίτευξης των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί

- Η τελική αξιολόγηση που γίνεται μετά το πέρας του προγράμματος για να διαπιστωθεί το ποσοστό επίτευξης των στόχων, να κριθεί το τελικό αποτέλεσμα και να καταγραφούν τυχόν αδυναμίες και προβλήματα και να προκύψουν προτάσεις και συμπεράσματα για τη μελλοντική αξιοποίηση

     Τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μπορούν να είναι είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά τα εξής :

 • Ερωτηματολόγια
 • Συνεντεύξεις
 • Εκθέσεις
 • Διάλογος – συζήτηση
 • Ταξινομήσεις
 • Συλλογές – εργασίες  - κατασκευές
 • Καταιγισμός ιδεών – καταγραφή
 • Χάρτες εννοιών
 • Παρουσιάσεις  – εκθέσεις – παραστάσεις
 • Συμπεριφορές
 • Αξιοποίηση
 Posted by at 1:59 pm