Διαδικασία Υποβολής Προγράμματος

 

     Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (τον Σεπτέμβριο) ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ένα σχολικό πρόγραμμα των Σχολικών Δραστηριοτήτων στο τρέχον έτος ενημερώνει το σύλλογο διδασκόντων και τους μαθητές για την πρόθεση του αυτή,  όπως και για τη φιλοσοφία και τους στόχους που θέτει.  Μετέπειτα συγκροτείται η παιδαγωγική ομάδα των εκπαιδευτικών και η μαθητική ομάδα. Κατά τη συγκρότηση αυτή επιδιώκεται στην παιδαγωγική ομάδα να μετέχουν διαφορετικές ειδικότητες καθηγητών για να υπάρχει η δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης του θέματος και της αλληλοβοήθειας. Η μαθητική ομάδα αποτελείται από μια ομάδα 10 -30 μαθητών που μπορούν να προέρχονται από την ίδια ή από διαφορετικές τάξεις, από το ίδιο ή από διαφορετικό σχολείο (σύμπραξη σχολικών μονάδων).  Η συμμετοχή των μαθητών στην ομάδα είναι προαιρετική και εθελοντική και προκύπτει μετά από συζήτηση και ενημέρωση για τα οφέλη που θα αποκομίσουν από μια τέτοια συμμετοχή (ενδιαφέροντα, χόμπι, διασκέδαση, δραστηριότητες, συμμετοχή σε διαγωνισμό κ.α.).

     Στη συνέχεια (τον Οκτώβριο) και αφού οριστικοποιηθεί η σύσταση της ομάδας, μετά από συζήτηση και διάλογο μεταξύ τους, επιλέγουν ένα θέμα που θα ήθελαν να ασχοληθούν. Μετά την επιλογή του θέματος θα πρέπει από κοινού να βρεθούν οι αρχές, οι στόχοι και το πλαίσιο που θα διέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχοντας ορίσει τα όρια και τις προϋποθέσεις στις οποίες θα δουλέψει η ομάδα επιλέγονται οι συνεργασίες και σχεδιάζονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν. Έπειτα ο υπεύθυνος της παιδαγωγικής ομάδας – ο συντονιστής του προγράμματος συντάσσει το Πρακτικό του Συλλόγου Καθηγητών με το οποίο ο σύλλογος αναθέτει την πραγματοποίηση του προγράμματος στην παιδαγωγική ομάδα. Στο πρακτικό πρέπει να αναφέρονται : η παιδαγωγική ομάδα, οι ώρες και ο τόπος απασχόλησής τους (προτείνεται μετά το πέρας των μαθημάτων ή των όποιων εκδηλώσεων – εκδρομών), το είδος, ο τίτλος του προγράμματος και ο αριθμός των μαθητών που θα μετέχουν.

     Θα πρέπει να προσεχθεί έτσι ώστε οι μαθητές και οι καθηγητές να μην μετέχουν πάνω από δύο προγράμματα για το ίδιο σχολικό έτος.

     Ο χώρος εργασίας της ομάδας (αν δεν είναι η σχολική μονάδα) θα πρέπει να είναι φιλικός και ασφαλής και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να μπορούν εύκολα να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις.

     Τέλος (τον Νοέμβριο) υποβάλλεται η αίτηση του προγράμματος για έγκριση. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια να υποβληθούν στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

     Η αίτηση ανά πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει :

 • Το διαβιβαστικό του Διευθυντή
 • Το σχέδιο υποβολής προγράμματος (υπάρχει σχετικό έντυπο)
 • Το πρακτικό του Συλλόγου Καθηγητών (που θα αναφέρει είδος – τίτλος προγράμματος, καθηγητές, τόπος και ώρες εργασίας ομάδας, αριθμός μαθητών)
 • Κατάσταση μαθητών της μαθητικής ομάδας ανά τάξη αλφαβητικά
 • Αιτήσεις για συμμετοχή στα δίκτυα των ΚΠΕ (υπάρχει έντυπο)
 • Αιτήσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις στα ΚΠΕ (υπάρχει έντυπο)
 • Προγραμματισμό επισκέψεων – εκδρομών (θα αναφέρει τοποθεσία και περίοδο)

     Αφού έχει βγει και η λίστα των εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων, αρχίζει η υλοποίηση του προγράμματος (τον Δεκέμβριο).

     Οι σημαντικές ημερομηνίες για την υποβολή των προγραμμάτων είναι :

 • Μέσα Οκτωβρίου αποστέλλεται η εγκύκλιος για τις σχολικές δραστηριότητες
 • Μέσα Νοεμβρίου αποστέλλεται η εγκύκλιος για τα Κ.Π.Ε.
 • Οκτώβριος – Νοέμβριος υπάρχει ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση για τις εφικτές και υλοποιήσιμες δραστηριότητες
 • Τέλη Οκτωβρίου – Νοεμβρίου (30/11/2012 συνήθως) είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για έγκριση
 •  Αρχές Δεκεμβρίου (συνήθως) είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για επισκέψεις στα ΚΠΕ της χώρας

     Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή  στα εξής :

 •  Αδειοδότηση ραδιοφωνικής εκπομπής
 •  Αδειοδότηση τηλεοπτικής εκπομπής
 •  Παραγωγή ταινίας
 •  Έξοδος μαθητών από τη σχολική μονάδα
 •  Είσοδος προσώπων – φορέων στη σχολική μονάδα

     Σημειώνεται και επισημαίνεται ότι η ύπαρξη φακέλου (ηλεκτρονικού και έντυπου) Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική για κάθε σχολική μονάδα (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να συσταθεί άμεσα).  

 Posted by at 2:00 pm