Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού» της Πράξης «Πρόγραμμα Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογισμών και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακή Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»